Over DEESME

DEESME helpt kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en nationale autoriteiten (NA) van de energietransitie te profiteren door gebruik te maken van de vele voordelen die de nieuwe energiebeheer benaderingen te bieden heeft.

Het uitvoeren van energie-audits en het implementeren van effectieve energiebeheersystemen kan een bron van vele voordelen zijn voor bedrijven die hun brede potentie willen benutten: lagere bedrijfskosten, hogere productiviteit, verbeterde werkomstandigheden en nog veel meer.

DEESME is een 3-jarig Horizon 2020-gefinancierd project (2020-2023), dat is gebouwd op een sterk consortium van academici, onderzoeksorganisaties, adviesbureaus en overheidsinstanties uit België, Bulgarije, Duitsland, Italië, Nederland en Polen.

Het doel van het project:

 • Bedrijven, met name MKBs, in staat stellen aan de energietransitie deel te nemen door te profiteren van de vele voordelen van energiebeheer en energie-auditbenaderingen
 • Nationale autoriteiten voorzien van instructies en aanbevelingen om hun nationale regulering en beleid te versterken
 • Het gebruik van de DEESME-benadering door nationale autoriteiten (NA) verbeteren voorbij de projecttijdlijn door de implementatie van institutionaliseringsactiviteiten.

Hoe?

Het project zal de beste nationale beleidsplannen identificeren en delen, EU-projecten en andere initiatieven met nationale autoriteiten en ze helpen met de ontwikkeling van effectieve plannen die te maken hebben met energie audits en energiebeheersystemen.

Het zal MKBers ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en testen van de technische DEESME-oplossingen door het organiseren van informatie en training activiteiten, het volstaan van energie audits en het implementeren van energiebeheersystemen die beginnen vanuit internationale standaard en voegt daar de voordelen van een energy efficiency benadering aan toe. De DEESME-benadering zal bouwen op de beste beleidsregelingen en activiteiten die ontwikkeld zijn met in achtneming van het EED artikel 8 om energie audits en EMS te promoten.

Daarbij worden activiteiten georganiseerd die de capaciteit en de bekendheid van de DEESME-benadering uitbreiden met als doel meer overheidsinstanties en bedrijven te betrekken.

DEESME voorziet de deelname van:

 • 500 bedrijven (waarvan ten minste 400 MKB’ers) in energiebeheer trainingen – 100 per land
 • 50 sleutelfiguren (handelsorganisaties en andere vergelijkbare netwerken) die inbreng hebben bij het uitwisselen van best practices
 • 50 bedrijven die een energie audit aan het ondergaan zijn
 • 25 bedrijven begeleid door de implementatie van een Energy Management Systeem
 • 11 lidstaten en hun agentschappen verantwoordelijk voor de implementatie van beleidsplanontwikkelingen, waarvan 6 ondersteund worden bij de opname van beleidsoplossingen.
 • 2500 bedrijven benaderd in een communicatiecampagne.

Over – Energie efficiency in het EU beleidskader: artikel 8 van de EED

De energie-efficiëntierichtlijn (EED) heeft een gemeenschappelijk kader van maatregelen en eisen vastgesteld met als doel marktbelemmeringen weg te nemen en een efficiënter gebruik van energie bij vraag en aanbod situaties te bevorderen. Het bevat belangrijke bepalingen die verband hebben met het uitvoeren van energieaudits en invoeren van energiebeheersystemen.

De EU-lidstaten (MS) moeten ervoor zorgen dat grote bedrijven energieaudits uitvoeren of nieuwe energiebeheersystemen implementeren en moeten daarbij kleine en middelgrote ondernemingen (MKBs) aanmoedigen ditzelfde te doen. De EU-lidstaten moeten ondersteunende maatregelen nemen die het mkb in staat stelt hun energiebesparingsdoelstellingen te behalen. DEESME zal hen ondersteuning bieden door met duidelijke plan voorstellen te komen.

Wat moeten landen doen?

De lidstaten hebben allemaal een verschillende benadering gekozen om de EU-regelgeving om te zetten in nationale wetten en “instrumenten” om bedrijven te ondersteunen (trainingen, websites, hulplijnen en financieringsregelingen). De implementatie van de uitdagingen is vergelijkbaar voor alle deelnemende landen en bevat vaak de identificering en aanmoediging van relevante bedrijven en het monitoren van de uitvoering van de energie audits. Er zijn verscheidene manieren bekend om met deze uitdagingen om te gaan bij de individuele MS en sommige zijn geavanceerder dan andere. DEESME zal helpen bij het identificeren, inventariseren en tackelen van deze uitdagingen.

Wat kunnen beleidsmakers van DEESME verwachten?

DEESME zal de nationale overheden en energieagentschappen die de nationale regelingen implementeren en reguleren, aanspreken, ondersteunen en ermee samenwerken. Deze partijen zullen afkomstig zijn uit 10 projectlanden die betrokken waren bij DEESME om zo oplossingen, resultaten en feedback met elkaar te kunnen delen (dit gebeurt via één van de vele georganiseerde evenementen) om zo te vertalen naar output met duidelijke richtlijnen of regelgeving gericht op bedrijven. Er zullen 10 begeleidende documenten voor de toepassing van de aanbevelingen worden opgemaakt, één voor elk van de deelnemende landen, daarnaast wordt er een beleidsvoorstel gemaakt, en een centrale database die een overzicht geeft van de nationale implementatieplannen met betrekking tot de invoer van toekomstige energieaudits en energiebeheersystemen.

De overheden van alle 28 betrokken EU-lidstaten en overige landen worden betrokken bij de verspreidingsactiviteiten, worden geholpen bij de versterking van hun capaciteiten en maakt het mogelijk te leren van anderen.

Directe ondersteuning in eigen taal en met toegewijde tijd zal worden geleverd aan 6 overige deelnemende landen om zo te helpen bij het toepassen van de ontwikkelde beleidsvoorstellen.

OVER – Energie audits EN management systemen

 • Energie audit: een keuring van de energiebehoefte en efficiëntie van een gebouw of gebouwen met als doel inefficiënties aan te wijzen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren om de totale energie-efficiency te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van een inspectiekeuring en een analyse van het energiegebruik. Dit is vaak de eerste stap die wordt gezet voor het opspeuren van mogelijke energiebesparingen en zo de CO2-voetafdruk te reduceren
 • Energiebeheersysteem (EMS): een plan met praktische procedures en processen (toezichthouden, controleren) voor gebouwen of organisaties om de best mogelijke energiebesparingen te bereiken met betrekking tot energie-efficiëntie, gebruik en verbruik, door het stellen en behalen van gezette energiedoelstellingen. Het energiebeheerproces begint met een energieaudit om mogelijkheden te vinden om de efficiëntie te verbeteren, voert dit vervolgens uit met een aantal strategieën en houdt vervolgens de voortgang van de aangebrachte wijzigingen in de gaten. Het ingezette EMS is gewoonlijk in overeenstemming met ISO 50001 en biedt een manier om een ​​best-practice benadering te valideren en ter erkenning van de toewijding van een organisatie aan het toepassen van zo goed mogelijke energieprestatiebeheer en -verbeteringen.

Het verschil tussen de energie audits en de (EMS) ligt tussen een systematische, eenmalige aanpak en een lange-termijn strategie.

Wat zouden bedrijven moeten doen?

Hun totale energieverbruik berekenen, waarbij de audit het energieverbruik in gebouwen, transport en industriële activiteiten onderzoekt. Deze acties moeten ertoe leiden dat het MKB zich volledig bewust wordt van de vele voordelen die voortvloeien uit het doen van energieaudits en dat de daadwerkelijke uitvoering ervan vergemakkelijkt wordt. De DEESME-aanpak bevat bewustwording- en capaciteitsopbouwactiviteiten om zo een standaard rond energiebesparing te creëren en de kennis rond de vele voordelen die het met zich meebrengt vergroot. Dit vergt een actieve betrokkenheid van het personeel en het management van bedrijven om zo de nodige stappen naar 2030 te kunnen maken. Met deze stappen wordt een baan geëffend voor een strategische visie voor 2050.

Ik ben een MKB’er, wat kan DEESME voor mij betekenen?

DEESME zal een nieuwe manier leveren (verkenning, methodes) voor het uitvoeren van audits waarbij het personeel van bedrijven wordt betrokken met als doel een ​​cultuur te creëren rond energiebesparing en de rol van effectief management. Bedrijven zullen rechtstreeks worden betrokken via de netwerken van de aangesloten partners, maar ook door ‘multipliers’ te betrekken, zoals brancheorganisaties, consortia en organisaties van andere bedrijven en energiebeheerders.

Productiebedrijven, brancheverenigingen/industrieclusters zoals pulppers, looierijen, gieterijen, staalfabrieken, meubels, kunststoffen, mechanische sectoren, industrieclusters, etc. Zullen worden ingeschakeld om de geïmplementeerde best practices re reproduceren en in andere bedrijven te implementeren.

DEESME zal informatie- en trainingssessies organiseren, workshops (3 per land), en interacties/meetings met stakeholders opzetten om op deze manier zo’n 500 deelnemers te bereiken. Hierdoor kunnen bedrijven bewust worden gemaakt van het directe verband tussen het toepassen van energie-efficiëntie maatregelen en de vele voordelen die dit met zich meebrengt. Een reeks aanbevelingen om nationale beleidsregelingen te verbeteren, zal worden opgemaakt uit de bijeenkomsten waarbij de input van U wordt meegenomen. Verenigingen, federaties en andere belangrijke actoren uit de “zakenwereld” zullen verder ook worden betrokken.

Om vast te kunnen stellen of de invoering van een energiebeheersysteem (EMS) voor bedrijven is toe te passen, zullen er 20 bedrijven uit Italië, Bulgarije, Polen en Duitsland worden geholpen bij het ontwikkelen en toepassen van hun EMS. Dit zal gebeuren aan de hand van het testen van de modellen ontwikkeld door DEESME en het uitvoeren van 50 energie-audits. Tools zoals templates, methodes en procedures worden opgesteld, en bij 50 betrokken bedrijven uit Bulgarije, Italië, Duitsland en Polen getest.