За DEESME

Насочване на Малките и Средни предприятия (МСП) и националните власти (НВ) през енергийния преход, възползвайки се от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията.

Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на допълнителни ползи за компаниите, ако се възползват от техния широк потенциал: намалени оперативни разходи, увеличена производителност, подобрена работна среда и много други.

DEESME е 3-годишен проект, финансиран от „Хоризонт 2020“ (2020-2023), базиран върху силен консорциум от академични и изследователски организации, консултантски и държавни институции от Белгия, България, Германия, Италия, Нидерландия и Полша.

Проектът цели:

• Да се даде възможност на компаниите, особено на МСП, да се включат в енергийния преход, като се възползват от допълнителните ползи от подходите за управление на енергията и енергиен одит:

• Да предостави на националните власти насоки и препоръки за укрепване на техните национални схеми и политики:

• Да се насърчи приемането на подхода DEESME от националните власт (НВ) извън времевите рамки на проекта, чрез изпълнение на дейности по институционализация.

КАК?

Проектът ще идентифицира и сподели добри практики от национални схеми, проекти на ЕС и други инициативи с националните власти и ще ги подкрепи при разработването на по-ефективни схеми, отнасящи се до енергийните одити и системите за управление на енергията.

Той ще подпомогне МСП при разработването и тестването на техническите решения на DEESME, чрез организиране на информационни и обучителни инициативи, извършване на енергийни одити и внедряване на системи за управление на енергията, като се започне от международния стандарт и се добавят допълнителните ползи от подхода за енергийна ефективност. Подходът DEESME ще се основава на най-добрите политики и практики, разработени по отношение на член 8 на ДЕЕ за насърчаване на енергийните одити и системите за управление на енергията.

Ще бъдат организирани допълнителни дейности за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет за включване на НВ и компании.

DEESME предвижда участието на:

• 500 компании (от които поне 400 МСП) в обучения за енергиен мениджмънт – по 100 на държава;

• 50 ключови участници (търговски сдружения и подобни обединения), допринасящи за обмен на най-добри практики;

• 50 компании, подложени на енергиен одит;

• 25 компании, в които е внедрена система за управление на енергията;

• 11 държави членки и техните агенции за изпълнение при разработването на политическа схема, 6 от които ще получат подкрепа за приемане на политически решения,

• 2500 компании в комуникационна кампания.

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РАМКАТА НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС: ЧЛЕН 8 ОТ ДЕЕ

Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ) установява обща рамка от мерки и изисквания, с цел премахване на пазарните бариери и насърчаване на по-ефективното използване на енергията при търсенето и предлагането. Тя включва ключови разпоредби, свързани с енергийните одити и системите за управление на енергията. Държавите членки на ЕС (ДЧ) са длъжни да гарантират, че големите компании извършват енергийни одити или прилагат системи за управление на енергията и следва да насърчават малките и средните предприятия (МСП) да правят същото. Държавите членки на ЕС трябва да прилагат мерки за подкрепа, които позволяват на МСП да постигнат целите си за спестяване на енергия. DEESME ще ги подкрепи с нови предложения за схеми.

Какво трябва да направят страните?

Всички държави членки са избрали различни подходи за транспониране на изискванията в националните закони и „инструменти“ за подкрепа на компании (обучения, уебсайтове, линии за помощ и схеми за подпомагане на финансирането). Предизвикателствата за изпълнение са сходни в отделните страни и включват идентифициране и насърчаване на съответните компании и наблюдение на изпълнението на одитите. Има различни начини за справяне с тези предизвикателства в отделните държави членки, а някои са по-напреднали от други.

DEESME ще подкрепи идентифицирането, описването и справянето с тези предизвикателства.

Какво могат да очакват политиците от DEESME?

DEESME ще адресира, подкрепи и работи с националните власти и енергийните агенции, които прилагат и регулират националните схеми. Те ще произлизат от 10 страни по проекта и ще бъдат включени в DEESME, за да споделят решения, резултати, обратна връзка (с организирани много събития) и да превърнат всички тези резултати в насоки или регламенти, адресирани до компаниите. Ще бъдат изготвени 10 документа с адаптирани национални насоки за изпълнение от целевите НВ, както и предложения за политики и съхраняване на националните схеми за изпълнение за енергийни одити и системи за енергиен мениджмънт.

Властите на всички 28 държави от ЕС и асоциираните държави също ще бъдат включени в дейности за разпространение, ще могат да укрепят своя капацитет и да се учат от другите.

Пряка подкрепа на националните езици и специално отделено време ще бъде предоставена на 6 участващи държави за изпълнение на предложенията за политики.

ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТИ И СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

• Енергиен одит: оценка на енергийните нужди и ефективност на сграда или сгради, използвана за откриване на неефективността и идентифициране на подобрения, които трябва да бъдат направени за повишаване на енергийната ефективност, направени чрез инспекционно проучване и анализ на енергийното потребление. Това често е първата стъпка за идентифициране на възможностите за намаляване на енергийните разходи и въглеродните емисии.

 • Система за енергиен мениджмънт (СЕМ): рамка от практически процедури и процеси (мониторинг, контрол) за сгради или организации за постигане на най-добрите практики, свързани с енергийната ефективност, използване и потребление, чрез поставяне и изпълнение на енергийни цели. Процесът на енергиен мениджмънт започва с енергиен одит, за да се намерят възможности за подобряване на ефективността, след което се привежда в действие с редица стратегии и след това се проследява напредъкът на направените промени. СЕМ обикновено се привежда в съответствие с ISO 50001, като предоставя средство за валидиране на най-добрия подход и признаване на ангажимента на организацията за управление и подобряване на енергийните характеристики.

Разликата между енергийния одит и СЕМ е аналогична на разликата между систематичната, еднократна процедура и дългосрочната стратегия.

Какво трябва да правят компаниите?

Да изчислят общото си потребление на енергия, като одитът изследва потреблението на енергия в сгради, транспортни и промишлени дейности. Действията трябва да доведат МСП до пълното осъзнаване на многобройните ползи, произтичащи от енергийните одити, както и да улесни тяхното реално изпълнение. Подходът DEESME включва дейности за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет, за да се създаде култура около спестяването на енергия и да се повиши разбирането за допълнителните ползи. Това ще включва активното участие на персонала и ръководството на компаниите за разработване на следващите стъпки до 2030 г., проправяйки пътя към стратегическа визия до 2050 г.

Ако аз съм МСП, какво може да направи DEESME за мен?

DEESME ще осигури нов подход (обхват, методи) за одит, който включва персонала на компаниите, за създаване на култура, свързана с икономиите на енергия и ролята на ефективното управление. Компаниите ще бъдат ангажирани директно чрез някои от мрежите на партньорите, но също и чрез включване на „мултипликатори“ като асоциации на търговски компании, консорциуми и организации на други компании и енергийни агенции. Производствени компании, секторни търговски асоциации / индустриални клъстери, като производство на целулоза, дъбилни вещества, мебели, пластмаса, леярство, стоманодобив, механични сектори, и др., също ще бъдат ангажирани, за да помогнат за въвеждането в други компании на внедрените добри практики.

DEESME ще организира информационни и обучителни сесии, както и семинари (по 3 на държава) и посещения, с цел да достигне до 500 участници. Това ще позволи повишаване на осведомеността сред компаниите за пряката връзка между енергийната ефективност и многобройните ползи. Набор от ключови препоръки за подобряване на националните схеми ще бъде извлечен от срещите, като се вземе приноса от ВАШИТЕ възгледи. Ще бъдат включени асоциации, федерации и други ключови участници от света на бизнеса.

За да се потвърди възможността за ускоряване на приемането на системи за енергиен мениджмънт (СЕМ) от компании, 20 компании от Италия, България, Полша и Германия ще бъдат подпомогнати при разработването на СЕМ, чрез тестване на моделите, разработени от DEESME и 50 енергийни одита, включително от гледна точка на допълнителните ползи. Ще бъдат изготвени инструменти като шаблони, методи и процедури. 50 компании от България, Италия, Германия и Полша ще бъдат включени, за да ги тестват.